Archief

WINDKRACHT 150

VOOR GROENE INVESTERINGEN MAAR NIET TEN KOSTE VAN MENSEN

Een minimale afstand van 1,5km tussen windturbines en woon- en/of werkgebieden.Teken hier de petitie

Groene illusie


Men kan er vandaag de dag niet naast kijken. Het promoten van hernieuwbare energie is nog nooit zo prominent aanwezig geweest. Aangewakkerd door utopische klimaatplannen en potentiële, nakende stroomuitvallen, voeren de ecofielen een kruistocht tegen conventionele energiebronnen. Tegelijkertijd wordt windenergie als een deus ex machina gepresenteerd. Zorgt windenergie voor a wind of change?

Lees hier verder.

Antwoord minister Schauvliege op de gevraagde duidelijkheid i.v.m. normen en plaatsingsvoorschriften


De reactie van de minister kan u hier lezen.

Bezoek aan het kabinet van minister Schauvliege, Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw


Op woensdag 12 november 2014 heeft een afvaardiging van de werkgroep 'Windkracht 150' een bezoek gebracht aan het kabinet Schauvliege, de Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw. Annemarie, Mark, Peter en Walter hebben op basis van een grondige voorbereiding en goede afspraken onze standpunten en bezwaren i.v.m. de door Elicio/Storm geplande windturbines in Bierbeek toegelicht. Drie raadgevers van het kabinet hebben gedurende anderhalf uur nauwlettend geluisterd naar ons betoog en zij hebben zelf ook reeds enkele bemerkingen gemaakt. Zij zullen onze bekommernissen en vragen, die we in een brief hebben uitgeschreven, grondig bespreken met de minister en zij beloofden ons eerlang een schriftelijk antwoord te zullen geven.


Het was veel meer dan een beleefdheidsbezoek en dito ontvangst. Het werd een constructief en wellicht ook nuttig overleg. Wij zijn de minister en haar kabinetsmedewerkers dan ook dankbaar voor de aandacht die we kregen. Zij gaven blijk van een grote betrokkenheid en beseffen ons probleem heel goed.


Hier kan je de brief bekijken die we bezorgd hebben en hier de bijlage.

WIST JE DAT / WEETJES / TWEETS


Van bij de oprichting van de werkgroep ‘Windkracht 150’ willen wij een maatschappelijk debat rond windmolens op gang brengen. Het is onze missie om via tegendraadse en kritische meningen, naast de hype van hernieuwbare energie, de problemen met windmolens aan te kaarten. Wij willen de samenleving en onze beleidsmakers scherp houden. En ook al wordt iedereen er zenuwachtig van, wij zullen lichtzinnige evidenties in vraag blijven stellen.


Multi- megawatt windturbines plaatsen vlakbij plaatsen waar mensen wonen of werken is pure waanzin en problemen zoeken. Ervaring wereldwijd leert dat dit vaak tot overlast- en gezondheidsproblemen leidt. Daarom: ‘Houd windturbines op 1,5 km van bebouwing’. Teken jij ook de petitie? (link gezonde–energie.eu).


Een lokale overheid, zoals het gemeentebestuur van Bierbeek, moet samen met alle inwoners in de eerste plaats inzetten op energie-efficiëntie en energiebesparing. Elke kwh die niet verbruikt wordt, is goed voor het klimaat en onze portemonnee. Welke doelstelling leggen wij ons samen op? 30 procent minder verbruik tegen 2030?


Na de unanieme beslissing van de gemeenteraad met de vraag aan Storm/Elicio om hun plannen op te schorten, heeft het gemeentebestuur niets meer gehoord van de initiatiefnemers. Het is opvallend stil aan de overkant. Stilte voor de Storm?!


Het probleem in Vlaanderen is dat de bouw-en milieuaanvraag voor windmolens meestal fragmentarisch verloopt. Zonder een goede planning en een langetermijnvisie.


Grondeigenaars waar mogelijk een windturbine komt op hun eigendom horen we niet. Niet verwonderlijk als de initiatiefnemers met de eigenaars overeenkomsten maken tegen woekervergoedingen. Voor 10 aren landbouwgrond krijgen ze gedurende 20 jaren een jaarlijkse vergoeding van 20.000 euro. Of 400.000 euro om 10 aren landbouwgrond in recht van opstal te geven. En meestal wonen de eigenaars niet in de buurt van een geplande windturbine en hebben uiteraard geen overlast- en gezondheidsproblemen.


De werkgroep ‘Windkracht 150’ heeft een onderhoud gevraagd met Vlaams minister Joke Schauvliege (Ruimtelijke Ordening en Milieu) en gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant  Tie Roefs (Milieu, Duurzaamheid en Milieuvergunningen). Wij houden jullie op de hoogte.


Volgens de dS Avond zijn windmolens soms pure horror. Groene energie kleurt soms rood. Windmolens zijn echt gevaarlijk voor vogels en vleermuizen. Vele vogels worden letterlijk gehalveerd.


Tegen 2050 gaat de electriciteitsprijs in ons land met 70 procent stijgen, voorspelt het planbureau. Het gaat daarbij niet alleen om de geplande windmolens en dergelijke. Als er geen wind en geen zon is, moet er een backup zijn en die zal van gascentrales komen, die nog gebouwd moeten worden.


Bezint eer ge begint... De groencertificaten voor zonnepanelen zorgen voor een ware soap. Echt lachwekkend moest het niet zo zielig zijn. De netdistributiebeheerders hebben nog een openstaande factuur liggen van een paar miljarden. Wie gaat die betalen? Iedereen door de electriciteitsprijs te laten stijgen met 30 procent of een jaarlijkse bijdrage van 240 euro vragen aan zonnepanelenbezitters? Geen mens die het weet. Wat wij wel weten, is  dat deze situatie zich niet mag herhalen rond de hype van de windmolens.


Groene stroom blijft voor Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom belangrijk, maar ze denkt eerder aan een investeringssteun in plaats van de huidige groencertificaten. Voor ‘rijpe’ technologie , zoals windmolens, zou de steun verdwijnen. Goed om volgen, want windmolens zijn inderdaad overgesubsidieerd. En wie betaalt dan het gelag achteraf?


De Europese regeringsleiders hebben een nieuw klimaatplan goedgekeurd. De tweede doelstelling is om tegen 2030 minstens 27 procent van de energie hernieuwbaar te maken. Een bindende doelstelling op Europees niveau maar niet per afzonderlijke lidstaat. Een wijze beslissing.  Je bouwt windmolens waar het meeste wind en ruimte is, en je zet zonnepanelen waar het meeste zon is. De juiste technologie op de juiste plaats.

JAMMER DAT HET LICHT NOG ALTIJD BRANDT…


Deze opmerking zal bij Elicio en Storm al wel vaker gemaakt zijn. Wat zou de uitvoering van het afschakelplan immers van pas komen: alle argumenten worden nu uit de kast gehaald om hun windturbineplannen langs de E40 toch maar te kunnen realiseren!


Dat de burgers bezwaren hebben ingediend en – zoals Elicio/Storm had gevraagd – opmerkingen hebben gemaakt, dat de gemeente Bierbeek gevraagd heeft de verdere afhandeling van de plannen uit te stellen tot de provincie Vlaams-Brabant een windenergieplan zou hebben opgesteld… wie ligt daar nu wakker van: zij gaan gewoon door met hun project en hebben de volgende stap reeds gezet: via het indienen van een kennisgevingsnota werd de MER-procedure opgestart.

Nochtans was door E/S inspraak beloofd, het inplantingsplan zou bijgestuurd worden op basis van de opmerkingen van de omwonenden en de gemeente, maar… uit de kennisgevingsnota blijkt overduidelijk dat van enige aanpassing geen sprake is, precies hetzelfde inplantingsplan wordt ingediend!


E/S mogen dan al prat gaan op hun openheid en communicatie, maar zoals te vrezen viel is het enkel voor de show geweest: wat telt is het eigenbelang, de mensen zand in de ogen strooien en vooral het dreigende energietekort inroepen om de ware intenties te verbergen: grof geld verdienen op de kap van de belastingbetaler (via de subsidies van de overheid) en als in de toekomst problemen rijzen – zoals bij de zonnepanelen – kunnen we er zeker van zijn dat het weer diezelfde belastingbetaler is, die het gelag betaalt. Veel kans immers dat E/S en consoorten tegen dan andere horizonten zullen opgezocht hebben…


Reactie op Kennisgevingsnota


Hier kan u de reactie van Windkracht 150 op de kennisgevingsnota van Storm-Elicio vinden.

De kennisgevingsnota zelf kan u hier vinden op de website van www.windparke40.be

Standpunt gemeente Bierbeek


De gemeenteraad van Bierbeek boog zich op 4 september 2014 over een gezamenlijk standpunt ten aanzien van het projectvoorstel 'Windpark E40'  van Storm/Elicio, dat in juni werd voorgesteld aan het bestuur en de bevolking. Meer info en de volledige tekst kan u hier in het verslag van de gemeenteraad vinden.

Op 8 januari 2015 ontving de gemeente Bierbeek een antwoord van Elicio-Storm


Dit antwoord kan u hier bekijken.

Basisdocument waarmee het allemaal begon


Hier kan u het volledige basisdocument bekijken dat als uitgangspunt gediend heeft.

Webdesign by ME                                                                                                                                                                                Copyright © All Rights Reserved