Home

WINDKRACHT 150

VOOR GROENE INVESTERINGEN MAAR NIET TEN KOSTE VAN MENSEN

Een minimale afstand van 1,5km tussen windturbines en woon- en/of werkgebieden.Teken hier de petitie

DEFINITIEF PLAN WINDPARK E40 : EERSTE EVALUATIE

25 februari 2019


Recent hebben Storm en Elicio hun intentie aangekondigd om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de bouw van Windpark E40 op basis van een aangepast plan.


Op dit moment is nog niet alle informatie beschikbaar, maar werd wel al een definitief milieu-effectenrapport voor het project ingediend, dat op 20 december 2018 ook werd goedgekeurd. Op basis van dit Project-MER hebben wij een eerste evaluatie gemaakt van het dossier.


Deze evaluatie werd gepresenteerd tijdens onze info-sessie op 21 februari 2019 in De Borre.


De voorlopige conclusies van deze analyse wijzen in elk geval reeds op een te verwachten grote impact op de leefomgeving in Bierbeek van de voorgestelde windturbines. Samengevat komen onze conclusies hier op neer:


 • Sterke verhoging van het geluidsniveau verwacht door de windturbines, nl +11 dB(A) t.o.v. het huidige omgevingsgeluid ‘s nachts
 • De slagschaduwanalyse geeft geen indicatie van het aantal woningen dat potentieel meer dan toegelaten last zal hebben van slagschaduw
 • In verband met biodiversiteit worden een aantal maatregelen voorzien, nl aanleg van nieuwe broedgebieden (5 ha voor de cluster in Bierbeek) en een stilstandsmodule voor 1 windturbine voor vleermuizen.
 • Het project biedt geen lokale return, noch via een directe coöperatieve financiering, noch door compensatie van omwonenden
 • Het project is niet toekomstvast


Wij vragen in eerste instantie dan ook de volgende aanpassingen aan het plan:


 • Geen verhoging van huidig geluidsniveau van 36 dB(A)
 • Rekening houden met huidige kennis: reëel verwachte geluidsniveau in rekening nemen, niet voorspelling op basis van slechte formule
 • Windturbines (veel) verder van woningen inplanten
 • Analyse van het aantal woningen in 4u slagschaduwcontour
 • Individuele analyses van slagschaduw voor alle woningen die mogelijk last zullen hebben van slagschaduw
 • Vleermuisdetectiesysteem toevoegen
 • Echte coöperatieve structuur mét inspraak opzetten
 • Compensatie voor waardeverlies woningen
 • Wachten op aanpassingen regelgeving, om op basis daarvan meer geschikte configuraties te zoeken (bvb kleinere windturbines in open ruimte)
 • Alternatief - zonnepanelen op berm HST – verder onderzoeken


Onze volledige analyse zoals gepresenteerd op 21 februari kan u hier downloaden.

Webdesign by ME                                                                                                                                                                                Copyright © All Rights Reserved